Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Προγραμμα Ψηφιακος Μετασχηματισμος

Ενότητα

Πληροφορίες του Προγράμματος

Προγραμματισμός Προσκλήσεων του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός»

Χρονοδιάγραμμα Προγραμματιζόμενων Προσκλήσεων

Περισσότερα

2η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027

Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο “ATHENAEUM

Περισσότερα

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας

Οδηγός Προβολής, Διαφάνειας και Επικοινωνίας του Προγράμματος

Περισσότερα

Εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης ΠΨηΜετ 2021-2027

Δημοσιεύεται το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης (έκδοση 1) του

Περισσότερα

Νεα

Ειδήσεις και Θέματα που αφορούν την Ψηφιακή Τεχνολογία και τις Τηλεπικοινωνίες

Παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας του Προγράμματος “Χρηστή Διακυβέρνηση, Θεσμοί κ...

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού - Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υπ...

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας έτους 2023

Κατ’ εφαρμογή του άρ. 14 της ΥΑ.23451/2017 για την Τεχνική Βοήθεια

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας Αποσφράγι...

Παροχή εργαλείων υποστήριξης αξιολόγησης δράσεων και εξαγωγή στοιχείων που αφορούν...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 3ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...

WiFi4GR - Διενέργεια επαναδιαγωνισμού (Call Off) για τη σύναψη της 2ης εκτελε...

Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο - Παράταση...