Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Προσφορών και μετάθεση της ημερομηνίας Αποσφράγισης για το έργο «Μελέτη κοστολόγησης έργων ΤΠΕ»

Παροχή εργαλείων υποστήριξης αξιολόγησης δράσεων και εξαγωγή στοιχείων που αφορούν στη διαστασιολόγηση και κοστολόγηση Πράξεων της ΕΥΔΠ ΨΗΜΕΤ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» (ΕΥΔΠ.ΨΗΜΕΤ), προτίθεται να αναθέσει το έργο «Ανάλυση συμπεριφοράς έργων και αποτίμηση απόδοσης δικαιούχων έργων ΤΠΕ ΕΣΠΑ 2014-20».

Με δεδομένη την εγγραφή σας στον κατάλογο προμηθευτών/ παρόχων υπηρεσιών στην ΕΥΔ.ΕΠ.ΜΔΤ, καθώς και τη δυνατότητα και ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στην υλοποίηση του παρόντος έργου, σας καλούμε να υποβάλετε σχετική προσφορά.

Η ανάθεση και η υπογραφή της σύμβασης θα γίνουν βάσει του άρ. 119 παρ.2 του Ν.4412/2016.

Το πλήρες κείμενο της παρούσας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), όπου η ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 235152.

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): https://www.digitalplan.gov.gr/

Αποφασίστηκε:
- η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έως και την Τετάρτη 18/10/2023 και ώρα 11:00 (αντί της Τετάρτης 11/10/2023 και ώρα 11:00), προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους,
- η μετάθεση της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την Τετάρτη 18/10/2023 και ώρα 11:30 (αντί της Τετάρτης 11/10/2023 και ώρα 11:30).

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αρ. πρωτ. 2216/29-9-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC013496087 2023-09-29, α/α ΕΣΗΔΗΣ 235152) πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

Σχετικές δημοσιεύσεις