Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

«WiFi4GR» - Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης και παροχή υπηρεσιών ΣΤΥ

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου με σκοπό την  Αξιολόγηση Απόδοσης Σημείων πρόσβασης  και την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για το έργο: «WiFi4GR–Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο».

Αντικείμενο της σύμβασης που θα συναφθεί, με την παρούσα διακήρυξη, είναι η Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην υλοποίηση των κάτωθι δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου (ενωσιακού και εθνικού), καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης.

Το έργο του Αναδόχου αφορά σε υποστήριξη σε θέματα όπως όσα ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται κάτωθι:
1. Υποστήριξη στη διαδικασία Υποδοχής των Προτάσεων των Δήμων, με συνοδευτικά έγγραφα, υποστήριξη στην Επικοινωνία με αναδόχους, σχεδιασμός και Υλοποίηση του σχετικού Πληροφοριακού Συστήματος.
2. Διαχείριση στοιχείων Δήμων (Συλλογή στοιχείων, επαλήθευση εγκυρότητας στοιχείων, πρόσωπα επικοινωνίας, αποφάσεις ΔΣ, ρευματοδότηση, σύνδεση).
3. Υποστήριξη στη διαμόρφωση εκτελεστικών προκηρύξεων και συμβάσεων – Κατανομή σημείων ανά εκτελεστική, με βάση τις απαιτήσεις του Έργου WiFI4GR.
4. Υποστήριξη στην υποδοχή των βεβαιώσεων ποσοτικής παραλαβής.
5. Συντονισμός επικοινωνίας μεταξύ Αναθέτουσας αρχής, Αναδόχων και Δήμων
6. Επίλυση προβλημάτων.
7. Διαμόρφωση σεναρίων μετρήσεων και επιδόσεων υποδομής.
8. Τακτικές Αναφορές προόδου του έργου WiFi4GR και διαχείριση στατιστικών κατά την Φάση Λειτουργίας.
9. Επιτόπιες επαληθεύσεις και μετρήσεις ποιότητας για την υποστήριξη της διαδικασίας παραλαβής του έργου WiFI4GR.
10. Υποστήριξη της Αναθέτουσας Αρχής καθ όλη την Φάση Λειτουργίας του έργου WiFI4GR και καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
11. Τυποποίηση διαδικασιών – ροών και εντύπων επιθεωρήσεων.
12. Εκπόνηση σχεδίων μετρήσεων, ανάλυσης δεδομένων, και δημιουργίας αναφορών.
13. Η κάλυψη ad hoc αναγκών της Αναθέτουσας Αρχής και η υποστήριξη σε επιμέρους θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εξέλιξη συναφών ζητημάτων, τα οποία εμπίπτουν στο ευρύτερο πλαίσιο της Σύμβασης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 8/7/2022 και ώρα 15:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 27/05/2022 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : www.digitalplan.gov.gr στην διαδρομή http://digitalplan.gov.gr/enotita/24/diagonismoi καθώς και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στη διεύθυνση (URL).

Περισσότερες πληροφορίες στα σχετικά αρχεία της δημοσίευσης.


Φωτογραφία από Andrea Baratella από το Pixabay

Σχετικές δημοσιεύσεις