Ευρωπαϊκή Ένωση

Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Διακήρυξη  Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Υλοποίηση νέου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων με βάση τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα (UCC)» με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 175768.  (ΑΔΑΜ: 22PROC011483438)

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 6/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 13/12/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Μεταβείτε στη σελίδα δημοσίευσης του διαγωνισμού.


Σχετικές δημοσιεύσεις