Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Πρόσκληση στελέχωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η ΕΥΔΕ ΤΠΕ προτίθεται να προβεί σε απόσπαση υπαλλήλων για την πλήρωση δεκαπέντε (15) Θέσεων

Από τις συγκεκριμένες θέσεις, οι δεκατέσσερις (14) αφορούν στελέχη κατηγορίας  εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ και μία (1) κατηγορία εκπαίδευσης ΔΕ. Για τις κατηγορίες εκπαίδευσης ΠΕ και ΤΕ, ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν στελέχη όλων των ειδικοτήτων.

Η απόσπαση θα  ολοκληρωθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην παρ.1α)  του άρθρου 18 του  Ν.3614/2007 (ΦΕΚ Α΄267), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 59 του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α΄265). 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων θα πρέπει να διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα, όπως αυτά καθορίζονται στην υπ΄αρ. 98088/30.9.2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3780) άρθρου 6 με τίτλο «Διάθρωση και αρμοδιότητες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕΤΠΕ)». 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα συνοδευόμενη από το τυποποιημένο βιογραφικό σημείωμα του Παραρτήματος Ι της παρούσας πρόσκλησης.  

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου συμπληρωθούν οι κενές θέσεις σε κάθε κατηγορία προσωπικού. 

Η αίτηση με το Βιογραφικό Σημείωμα μπορούν να υποβληθούν: 

  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Διεύθυνση: chvar@madc.gr
  • μέσω ταχυδρομείου με την ένδειξη στο φάκελο «Για την Στελέχωση της ΕΥΔΕ ΤΠΕ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, - Μονάδα Δ΄-  , Δ/νση: Λέκκα 23-25, 105 62 Αθήνα
  • στο πρωτόκολλο της ΕΥΔΕ ΤΠΕ, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 π.μ. – 15:00μ.μ. στην Δ/νση: Λέκκα 23-25, Αθήνα, 6ος όροφος

Σχετικές δημοσιεύσεις