Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατάλογος αναθέσεων Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το έτος 2019

Κατ’ εφαρμογήν του άρ. 14 της ΥΑ.23451 για την Τεχνική Βοήθεια, ακολουθεί πίνακας συμβάσεων της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ για το προηγούμενο έτος:

Αντικείμενο Ανάδοχος Τίμημα προ ΦΠΑ
Υποστήριξη για τη διαμόρφωση του Τεχνικού Παραρτήματος των Τευχών Προκήρυξης του Έργου UltraFast Broadband ΤΕΚΜΩΡ ΑΕ 22.500,00 €
Νομική υποστήριξη στη διαμόρφωση Τευχών Δημοπράτησης του Έργου UltraFast Broadband ΚΑΡΑΤΣΩΛΗΣ-ΤΣΙΑΝΤΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 39.516,13 €
Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του προτύπου ISO 9001:2015 Δ.ΒΑΡΣΟΣ-Π.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΕ 7.200,00 €
Οριζόντιες δράσεις δημοσιότητας OVAL ADVERTISING 20.000,00 €
Ανάπτυξη Χάρτη Κάλυψης NGA (Public Infrastructure and Quality of service) ΕΝΟΜΙΧ ΑΕ 55.900,00 €
Εξειδικευμένη νομική υποστήριξη σε θέματα ευρυζωνικών υποδομών GIBSON DUNN & CRUTCHER LLP 56.000,00 €

Σχετικές δημοσιεύσεις