Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5001685

Απλούστευση των παρεχομένων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού

  • Ημερομηνία Ένταξης: 22/12/2016
Έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ) είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός και η εφαρμογή της αθλητικής πολιτικής της χώρας, στο πλαίσιο της συνταγματικής υποχρέωσης του κράτους για την προστασία, ανώτατη εποπτεία και οικονομική στήριξη του αθλητισμού. Με το παρόν έργο, η ΓΓΑ επιδιώκει την αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και ανομοιογένειας των πληροφοριών που υπάρχουν σήμερα στον τομέα του αθλητισμού και την ενίσχυση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου της βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Το έργο επικεντρώνεται στη βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των υπηρεσιών της ΓΓΑ μέσω του επανακαθορισμού, της απλοποίησης και της προτυποποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που εφαρμόζουν οι οργανικές μονάδες της. Η απλούστευση των διαδικασιών στη ΓΓΑ αναμένεται, από τη μία πλευρά, να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών της, τη διοικητική της ικανότητα να παρακολουθεί και να συντονίζει τον τομέα του αθλητισμού, και, από την άλλη, να εισάγει, με όρους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, την αποδοτική διαχείριση του δημόσιου χρήματος προς ενίσχυση του τομέα του αθλητισμού και των φορέων που εμπλέκονται σε αυτόν.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 171.930,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 154.243,60 €
  • Ποσό Πληρωμών: 154.243,60 €