Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 5001467

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 20/3/2017
Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος για την αποτύπωση, την ενημέρωση και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των κρατικών οχημάτων, η διαχείριση των οποίων αποτελεί αρμοδιότητα του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης). Το σύστημα θα τηρεί δεδομένα που αφορούν σε περιγραφικά στοιχεία και ιδιότητες των κρατικών οχημάτων, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση, την παραχώρηση τους σε διάφορους φορείς και την κίνησή τους. Μέσω της χρήσης του θα προωθηθεί η σταδιακή κατάργηση ορισμένων έντυπων εγγράφων που σχετίζονται με τα κρατικά οχήματα και η απλούστευση των αντίστοιχων διαδικασιών, με αντικατάστασή τους από ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών. Παράλληλα, θα διευκολυνθεί η διαδικασία του εποπτικού ελέγχου και της λήψης αποφάσεων για θέματα που αφορούν στα κρατικά οχήματα. Τέλος, ο κύριος του Συστήματος θα έχει τη δυνατότητα να διαθέσει προς το κοινό πληροφορίες που τηρούνται σε αυτό, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια και επιτρέποντας την περαιτέρω αξιοποίησή τους.

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 239.900,87 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 203.051,22 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €