ΕΣΠΑ 2021-2027

Έργο/Πράξη: 6000773

Προμήθεια Λογισμικού

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/5/2023
Η πράξη έχει σαν αντικείμενο την προμήθεια λογισμικών και αδειών χρήσης καθώς και πλατφόρμας προγραμματισμού για τις ανάγκες της ΕΥΔ Π ΨΗΜΕΤ ώστε αυτή να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της Η πράξη εξασφαλίζει την αποτελεσματική λειτουργία της με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής της ικανότητας και της διαχειριστικής της επάρκειας καθ'όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021 27

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 15/11/2023
  • Προυπολογισμός: 40.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 0,00 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €