Για το Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» 2021-2027 μεταβείτε digitaltransform.gr

ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο/Πράξη: 6000725

Υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔΠΨΗΜΕΤ

  • Ημερομηνία Ένταξης: 11/5/2023
Η πράξη έχει σαν αντικείμενο την υποστήριξη της λειτουργίας της ΕΥΔΠΨΗΜΕΤ ώστε αυτή να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά της Η πράξη εξασφαλίζει τη διοικητική ικανότητα και την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής της ικανότητας και της διαχειριστικής της επάρκειας καθ'όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2021 27

Οικονομικά στοιχεία:

  • Ημερομηνία Ενημέρωσης: 13/3/2024
  • Προυπολογισμός: 740.000,00 €
  • Ποσό Συμβάσεων: 182.842,91 €
  • Ποσό Πληρωμών: 0,00 €